دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آمار و کاربرد آن در کسب و کار- MST

آمار و کاربرد آن در کسب و کار- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
زبان تخصصی کسب و کار- MST

زبان تخصصی کسب و کار- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
مدیریت هزینه در کسب و کار- MST

مدیریت هزینه در کسب و کار- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
مدیریت ارتباط با مشتری - MST

مدیریت ارتباط با مشتری - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
سیستم های مدیریت یکپارچه- MST

سیستم های مدیریت یکپارچه- MST

دوره اینترنتی 2 جلسه
8
مدیریت بازاریابی خدمات- MST

مدیریت بازاریابی خدمات- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
سازمان و  مدیریت - MST

سازمان و مدیریت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6