دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مستند سازی

مستند سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

دوره اینترنتی 5 جلسه
41
جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده

دوره اینترنتی 18 جلسه
59
اصول مشاوره وراهنمایی

اصول مشاوره وراهنمایی

دوره اینترنتی 15 جلسه
50
زبان پیش دانشگاهی

زبان پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 8 جلسه
64
مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

دوره اینترنتی 2 جلسه
59
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
49
مبانی مددکاری

مبانی مددکاری

دوره اینترنتی 9 جلسه
53