دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مقدمات فناوری آموزشی

مقدمات فناوری آموزشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
ارتباط انسانی و یادگیری

ارتباط انسانی و یادگیری

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اندیشه اسلامی 1 چهارشنبه ساعت 16

اندیشه اسلامی 1 چهارشنبه ساعت 16

دوره اینترنتی 3 جلسه
27
برنامه ریزی درسی(ابتدایی)

برنامه ریزی درسی(ابتدایی)

دوره اینترنتی 6 جلسه
9