دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 15 جلسه
23
روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

دوره اینترنتی 8 جلسه
21
مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

دوره اینترنتی 7 جلسه
22
تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوره اینترنتی 4 جلسه
65
روش تحقیق

روش تحقیق

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

دوره اینترنتی 7 جلسه
29