دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ورزش دانشگاه بهزیستی

ورزش دانشگاه بهزیستی

دوره اینترنتی 3 جلسه
23
ورزش 1

ورزش 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 6 جلسه
41
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
44
بررسی مسائل خانواده های تک والدی
50
فنون اصلاح رفتار

فنون اصلاح رفتار

دوره اینترنتی 15 جلسه
42
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 6 جلسه
42
آمار و روش تحقیق (گروه ب)

آمار و روش تحقیق (گروه ب)

دوره اینترنتی 14 جلسه
41
بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای

بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
52