دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
مبانی اقتصاد و کارآفرینی

مبانی اقتصاد و کارآفرینی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
5