دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی مدیریت سرمایه گذاری-

مبانی مدیریت سرمایه گذاری-

دوره اینترنتی 10 جلسه
4
پژوهش عملیاتی 1 - MST

پژوهش عملیاتی 1 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
زبان تخصصی 1 حسابداری- MST

زبان تخصصی 1 حسابداری- MST

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
آمار و کاربرد آن در حسابداری- MST

آمار و کاربرد آن در حسابداری- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
برنامه ریزی توسعه- MST

برنامه ریزی توسعه- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
اخلاق حرفه ای در تجارت- MST

اخلاق حرفه ای در تجارت- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
حقوق بازرگانی پیشرفته- MST

حقوق بازرگانی پیشرفته- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مدیریت مالی پیشرفته - MST

مدیریت مالی پیشرفته - MST

دوره اینترنتی 8 جلسه
6