دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فارسی گروه یکشنبه

فارسی گروه یکشنبه

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
فارسی گروه شنبه

فارسی گروه شنبه

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
سیستم های اطلاع رسانی در سوانح DIS
19
مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری

مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مبانی جامع شناسی -1

مبانی جامع شناسی -1

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اخلاق در مدیریت -1

اخلاق در مدیریت -1

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
اخلاق در مدیریت -2

اخلاق در مدیریت -2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
جمعیت شناسی عمومی

جمعیت شناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
روش تدریس عملیاتی

روش تدریس عملیاتی

دوره اینترنتی 2 جلسه
22