دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فارسی گروه یکشنبه

فارسی گروه یکشنبه

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
عمومی

عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
اندیشه اسلامی 2 آتش نشانی  18 الی 20
20
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
ورزش1 آتش نشانی

ورزش1 آتش نشانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
اندیشه اسلامی  1 آتش نشانی  16 الی 18
52
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 6 جلسه
17