دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
جمعیت شناسی عمومی

جمعیت شناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
روش تدریس عملیاتی

روش تدریس عملیاتی

دوره اینترنتی 2 جلسه
22
نقشه خوانی و نقشه کشی

نقشه خوانی و نقشه کشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

دوره اینترنتی 4 جلسه
38
مقاومت مواد و مصالح در برابر حریق
20
حفاظت صنعتی

حفاظت صنعتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مدیریت ریسک و ارزیابی خطر

مدیریت ریسک و ارزیابی خطر

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
اصول برنامه ریزی و سازماندهی

اصول برنامه ریزی و سازماندهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

دوره اینترنتی 4 جلسه
35
مواد خطرناک 1

مواد خطرناک 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مدیریت بحران

مدیریت بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
14