دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
سیستم های اطلاع رسانی در سوانح DIS
19
مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری

مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
ایمنی و بهداشت حرفه ای2

ایمنی و بهداشت حرفه ای2

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
زبان تخصصی -2

زبان تخصصی -2

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
اصول و مقررات ایمنی در انبارداری
1
شناخت انواع سوانح

شناخت انواع سوانح

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
کاربرد رایانه در طراحی ایمنی

کاربرد رایانه در طراحی ایمنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مدیریت آموزش های امدادی

مدیریت آموزش های امدادی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
روانشناسی حادثه دیده گان

روانشناسی حادثه دیده گان

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
سناریو نویسی و طراحی مانور

سناریو نویسی و طراحی مانور

دوره اینترنتی 4 جلسه
27