دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی جامع شناسی -1

مبانی جامع شناسی -1

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اخلاق در مدیریت -1

اخلاق در مدیریت -1

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
اخلاق در مدیریت -2

اخلاق در مدیریت -2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کمکهای اولیه

کمکهای اولیه

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
هیدرولیک

هیدرولیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
آمار عمومی

آمار عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

دوره اینترنتی 9 جلسه
10
نقشه کشی

نقشه کشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
مدیریت مالی

مدیریت مالی

دوره اینترنتی 16 جلسه
18
فیزیک عمومی

فیزیک عمومی

دوره اینترنتی 7 جلسه
21
شیمی عمومی

شیمی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37