دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 8 جلسه
37
اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

دوره اینترنتی 8 جلسه
34
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
39
مستند سازی

مستند سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
35