دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول فقه-1

اصول فقه-1

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
پراکنش جوامع گیاهان دارویی

پراکنش جوامع گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
حقوق مدنی1

حقوق مدنی1

دوره اینترنتی 6 جلسه
20
حقوق اداری1

حقوق اداری1

دوره اینترنتی 7 جلسه
20
حقوق جزای عمومی1

حقوق جزای عمومی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
حقوق تجارت1

حقوق تجارت1

دوره اینترنتی 6 جلسه
19
حقوق اساسی1

حقوق اساسی1

دوره اینترنتی 7 جلسه
20
آیین دادرسی مدنی1

آیین دادرسی مدنی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
حقوق مدنی2

حقوق مدنی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
حقوق جزای عمومی2

حقوق جزای عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
16