دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق اساسی2

حقوق اساسی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
حقوق مدنی5(خانواده)

حقوق مدنی5(خانواده)

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
حقوق تجارت3

حقوق تجارت3

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
حقوق اداری2

حقوق اداری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
آیین دادرسی مدنی3

آیین دادرسی مدنی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
حقوق جزای اختصاصی1

حقوق جزای اختصاصی1

دوره اینترنتی 8 جلسه
12
حقوق بین الملل خصوصی2

حقوق بین الملل خصوصی2

دوره اینترنتی 5 جلسه
11
ورزش1(برادران)

ورزش1(برادران)

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
ورزش1(خواهران)

ورزش1(خواهران)

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
حقوق تجارت4

حقوق تجارت4

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
حقوق مدنی6

حقوق مدنی6

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 8 جلسه
27