دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پراکنش جوامع گیاهان دارویی

پراکنش جوامع گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی
18
مدیریت تلفیقی آفات

مدیریت تلفیقی آفات

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
آزمایشگاه مدیریت تلفیقی آفات

آزمایشگاه مدیریت تلفیقی آفات

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
تنش های محیطی گیاهان دارویی

تنش های محیطی گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اهلی کردن گیاهان دارویی

اهلی کردن گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
کارگاه اهلی کردن گیاهان دارویی

کارگاه اهلی کردن گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اکولوژی

اکولوژی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آمارو احتمالات - مرکز تیکمه داش

آمارو احتمالات - مرکز تیکمه داش

دوره اینترنتی 3 جلسه
9
شیمی آلی

شیمی آلی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0