دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
شناخت صنعت بیمه

شناخت صنعت بیمه

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
ارزیابی سوانح

ارزیابی سوانح

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
اقلیم شناسی

اقلیم شناسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
22
اندیشه اسلامی 2 هلال احمر 18 الی 20
22