دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اندیشه اسلامی 2 هلال احمر 14 الی 16
27
شناخت انواع سوانح 2

شناخت انواع سوانح 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
روش تحقیق کاربردی

روش تحقیق کاربردی

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
ورزش 1

ورزش 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
سیستم های اطلاعاتی در سوانح

سیستم های اطلاعاتی در سوانح

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
خدمات بهداشتی در سوانح

خدمات بهداشتی در سوانح

دوره اینترنتی 9 جلسه
27