دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کاربرد رایانه

کاربرد رایانه

دوره اینترنتی 9 جلسه
31
کمکهای اولیه

کمکهای اولیه

دوره اینترنتی 13 جلسه
31
اندیشه اسلامی1 هلال احمر  16 الی 18
31
اصول برنامه ریزی و سازماندهی

اصول برنامه ریزی و سازماندهی

دوره اینترنتی 9 جلسه
23
شناخت انواع سوانح

شناخت انواع سوانح

دوره اینترنتی 9 جلسه
23
مدیریت بحران

مدیریت بحران

دوره اینترنتی 9 جلسه
23
زبان عمومی

زبان عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
31
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
31
مستند سازی

مستند سازی

دوره اینترنتی 9 جلسه
23
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 9 جلسه
31