دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
نقش سازمانها در تصادفات

نقش سازمانها در تصادفات

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آمارمقدماتی

آمارمقدماتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
بررسی علل تصادف

بررسی علل تصادف

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آشنایی با الگوهای ترافیکی

آشنایی با الگوهای ترافیکی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
تنظیم چراغ راهنمایی

تنظیم چراغ راهنمایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
اجرائیات واخذ جرائم

اجرائیات واخذ جرائم

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
4