دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول فقه2

اصول فقه2

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
آیین دادرسی مدنی3

آیین دادرسی مدنی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
جرایم سایبری

جرایم سایبری

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
جرایم کارکنان دولت

جرایم کارکنان دولت

دوره اینترنتی 4 جلسه
34
حقوق بین الملل خصوصی 2

حقوق بین الملل خصوصی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
تاریخ تحلیلی صدر اسلام -دادگستری
69
تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
جرم شناسی

جرم شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
34