دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روش های تولید

روش های تولید

دوره اینترنتی 16 جلسه
47
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 16 جلسه
13
ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث
35
ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن
21
ایمنی ماشین آلات

ایمنی ماشین آلات

دوره اینترنتی 16 جلسه
22
ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 16 جلسه
16
فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 16 جلسه
36
فیزیک کاربردی

فیزیک کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
11
مبانی ایمنی کار

مبانی ایمنی کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
32
مدیریت ایمنی و بهداشت کار

مدیریت ایمنی و بهداشت کار

دوره اینترنتی 16 جلسه
22
وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
22