دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آمار حیاتی

آمار حیاتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
67
تنظیم شرایط محیطی در صنعت

تنظیم شرایط محیطی در صنعت

دوره اینترنتی 16 جلسه
60
روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
119
ریاضیات کاربردی-ریاضی کاربردی

ریاضیات کاربردی-ریاضی کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
42
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 16 جلسه
81
شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

دوره اینترنتی 16 جلسه
34
عوامل فیزیکی در صنعت

عوامل فیزیکی در صنعت

دوره اینترنتی 16 جلسه
25
فیزیک کاربردی

فیزیک کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
31
کاربرد کامپیوتر در ایمنی وسلامت
62
کارکرد های زیست محیطی صنعتی

کارکرد های زیست محیطی صنعتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
66
مدیریت دربحران

مدیریت دربحران

دوره اینترنتی 16 جلسه
63