دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
سیستم های کنترل تاسیسات

سیستم های کنترل تاسیسات

دوره اینترنتی 16 جلسه
18
شناخت اجزای ماشین

شناخت اجزای ماشین

دوره اینترنتی 16 جلسه
16
مبانی کنترل خوردگی

مبانی کنترل خوردگی

دوره اینترنتی 16 جلسه
14
موتورهای حرارت داخلی

موتورهای حرارت داخلی

دوره اینترنتی 16 جلسه
13