دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اجراي مفاد اسناد رسمي

اجراي مفاد اسناد رسمي

دوره اینترنتی 4 جلسه
21
اخلاق اسلامي

اخلاق اسلامي

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
اخلاق حرفه اي

اخلاق حرفه اي

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
اصول فقه1

اصول فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
انديشه اسلامي1

انديشه اسلامي1

دوره اینترنتی 3 جلسه
25
آشنايي با دفاع مقدس

آشنايي با دفاع مقدس

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
آيين دادرسي کيفري1

آيين دادرسي کيفري1

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
آيين دادرسي مدني1

آيين دادرسي مدني1

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
آيين دادرسي مدني2

آيين دادرسي مدني2

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي

بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
تربيت بدني

تربيت بدني

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
تنظيم اسناد رسمي

تنظيم اسناد رسمي

دوره اینترنتی 4 جلسه
36