دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق مدنی5(حقوق خانواده)

حقوق مدنی5(حقوق خانواده)

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
حقوق تجارت3(اسناد تجاری)

حقوق تجارت3(اسناد تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
حقوق مدنی7(عقود معین2)

حقوق مدنی7(عقود معین2)

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
حقوق تجارت4(ورشکستگی)

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
حقوق جزای عمومی2

حقوق جزای عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
حقوق اداری2

حقوق اداری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
حقوق بین الملل عمومی2

حقوق بین الملل عمومی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
متون حقوقی

متون حقوقی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18