دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تفسیرموضوعی قران(شنبه 15-16.30)

تفسیرموضوعی قران(شنبه 15-16.30)

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
تفسیرموضوعی قران(شنبه 16.45- 18.15)

تفسیرموضوعی قران(شنبه 16.45- 18.15)

دوره اینترنتی 9 جلسه
38
انقلاب اسلامی(یکشنبه 15-16.30)

انقلاب اسلامی(یکشنبه 15-16.30)

دوره اینترنتی 9 جلسه
44
انقلاب اسلامی(16.45-18.15)

انقلاب اسلامی(16.45-18.15)

دوره اینترنتی 9 جلسه
38
انقلاب اسلامی(18.30 - 20)

انقلاب اسلامی(18.30 - 20)

دوره اینترنتی 9 جلسه
43
اندیشه اسلامی2(یکشنبه 18.30-20)

اندیشه اسلامی2(یکشنبه 18.30-20)

دوره اینترنتی 9 جلسه
19
اندیشه اسلامی2(شنبه 18.30-20)

اندیشه اسلامی2(شنبه 18.30-20)

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
اندیشه اسلامی2(شنبه 16.45-18.15)

اندیشه اسلامی2(شنبه 16.45-18.15)

دوره اینترنتی 9 جلسه
28
ورزش

ورزش

دوره اینترنتی 9 جلسه
19