دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه کامپیوتر2

کارگاه کامپیوتر2

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
برنامه سازی شبکه

برنامه سازی شبکه

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
برنامه سازی سیستم

برنامه سازی سیستم

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
زبان های برنامه نویسی بصری

زبان های برنامه نویسی بصری

دوره اینترنتی 19 جلسه
6
برنامه نویسی سیستم های توزیع شده
8