دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 16 جلسه
37
مهارت های مسئله یابی وتصمیم گیری
30
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

دوره اینترنتی 16 جلسه
26
اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

دوره اینترنتی 16 جلسه
18
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
26