دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
شیمی عمومی - کاردانی 992

شیمی عمومی - کاردانی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
فارسی کاردانی 992

فارسی کاردانی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
فیزیک عمومی کاردانی 992

فیزیک عمومی کاردانی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کارگاه ماشین افزار کاردانی 992

کارگاه ماشین افزار کاردانی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
تربیت بدنی کاردانی 922

تربیت بدنی کاردانی 922

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
کاربینی کاردانی 992

کاربینی کاردانی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
ریاضی عمومی کاردانی 992

ریاضی عمومی کاردانی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18