دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آمار و کاربرد آن در حسابداری

آمار و کاربرد آن در حسابداری

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
برنامه ریزی توسعه

برنامه ریزی توسعه

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
حسابداری شرکتهای غیرسهامی

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
حقوق بازرگانی پیشرفته

حقوق بازرگانی پیشرفته

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2
0
سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دوره اینترنتی 16 جلسه
0