دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آمار حیاتی-خانه کارگر

آمار حیاتی-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
ایمنی مواد شیمیایی-خانه کارگر

ایمنی مواد شیمیایی-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
بیماریهای شغلی-خانه کارگر

بیماریهای شغلی-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
روانشناسی صنعتی992

روانشناسی صنعتی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
ریاضیات کاربردی992-خانه کارگر

ریاضیات کاربردی992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زبان تخصصی رشته ایمنی 992

زبان تخصصی رشته ایمنی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
شیمی تجزیه 992-کارشناسی

شیمی تجزیه 992-کارشناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
عوامل انسانی در محیط کار -99

عوامل انسانی در محیط کار -99

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
فیزیک کاربردی 992-خانه کارگر

فیزیک کاربردی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کاربرد کامپیوتر در ایمنی سلامت992
13
کارکردهای محیط زیستی992

کارکردهای محیط زیستی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
کلیات  بهداشت محیط992

کلیات بهداشت محیط992

دوره اینترنتی 4 جلسه
17