دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان عمومی 992-خانه کارگر

زبان عمومی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
84
روانشناسی کار 992-عمومی

روانشناسی کار 992-عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
مبانی کنترل کیفیت رشته کاردانی

مبانی کنترل کیفیت رشته کاردانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
انقلاب اسلامی 992-خانه کارگر

انقلاب اسلامی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
55
اندیشه اسلامی 2-992 خانه کارگر

اندیشه اسلامی 2-992 خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
تاریخ اسلام992-خانه کارگر

تاریخ اسلام992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 11 جلسه
55
اصول فنون مذاکره 992 خانه کارگر
10
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

دوره اینترنتی 8 جلسه
16
کنترل پروژه 992-خانه کارگر

کنترل پروژه 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
23