دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مقررات و روشهای جاری امور مالی

مقررات و روشهای جاری امور مالی

دوره اینترنتی 9 جلسه
7
گزارش نویسی

گزارش نویسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
20
مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

دوره اینترنتی 9 جلسه
15
اصول حسابداری

اصول حسابداری

دوره اینترنتی 9 جلسه
14
ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
48
اصول حسابداری دولتی

اصول حسابداری دولتی

دوره اینترنتی 9 جلسه
35
آمار کاربردی

آمار کاربردی

دوره اینترنتی 9 جلسه
38
اصول بازرگانی

اصول بازرگانی

دوره اینترنتی 9 جلسه
37
مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

دوره اینترنتی 9 جلسه
32
حقوق اداری

حقوق اداری

دوره اینترنتی 9 جلسه
36