دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 9 جلسه
41
پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان)

پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان)

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
سواد هنری

سواد هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
فناوری نوین ارتباطی

فناوری نوین ارتباطی

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 9 جلسه
43
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
13
سازه های بتن مسلح

سازه های بتن مسلح

دوره اینترنتی 9 جلسه
13
معماری ایران

معماری ایران

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
عناصر و جزئیات ساختمان‌ 2

عناصر و جزئیات ساختمان‌ 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
12