دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 14 جلسه
39
فارسی

فارسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
20
گزارش نویسی

گزارش نویسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی

دوره اینترنتی 11 جلسه
18
اندیشه اسلامی1

اندیشه اسلامی1

دوره اینترنتی 9 جلسه
27
کارآفرینی

کارآفرینی

دوره اینترنتی 9 جلسه
7
اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
32
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 9 جلسه
15
دفاع مقدس

دفاع مقدس

دوره اینترنتی 9 جلسه
35
تربیت بدنی- خواهران

تربیت بدنی- خواهران

دوره اینترنتی 9 جلسه
17