دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
رياضي و مقدمات آمار

رياضي و مقدمات آمار

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
برنامه ریزی شهری و منطقه ای

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
طراحی شهری و منطقه ای

طراحی شهری و منطقه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
مبانی و روش های طراحی فضای سبز

مبانی و روش های طراحی فضای سبز

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
مدیریت حوادث غیرمترقبه

مدیریت حوادث غیرمترقبه

دوره اینترنتی 9 جلسه
7
جمعیت شناسی

جمعیت شناسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
اقتصاد عمومی

اقتصاد عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
6