دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
گزارش نویسی

گزارش نویسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
ریاضیات عمومی

ریاضیات عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
17
کارگاه معماری

کارگاه معماری

دوره اینترنتی 9 جلسه
15
شیوه های برداشت و مستندسازی

شیوه های برداشت و مستندسازی

دوره اینترنتی 9 جلسه
14
کاربرد نرم افزار در معماری

کاربرد نرم افزار در معماری

دوره اینترنتی 9 جلسه
14
جزئیات ساختمان 1

جزئیات ساختمان 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
تنظیم شرایط محیطی

تنظیم شرایط محیطی

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
کارگاه طراحی معماری 2

کارگاه طراحی معماری 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
5
کارگاه طراحی فنی ساختمان

کارگاه طراحی فنی ساختمان

دوره اینترنتی 9 جلسه
5