دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 9 جلسه
39
سواد هنری

سواد هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
فناوری نوین ارتباطی

فناوری نوین ارتباطی

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 9 جلسه
43
سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

دوره اینترنتی 9 جلسه
54
شیوه های اقناع و تبلیغ

شیوه های اقناع و تبلیغ

دوره اینترنتی 9 جلسه
48
شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

دوره اینترنتی 9 جلسه
37
نظریه های ارتباط جمعی

نظریه های ارتباط جمعی

دوره اینترنتی 9 جلسه
50
اصول خبرنویسی

اصول خبرنویسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
37