دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان)

پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان)

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
سازه های بتن مسلح

سازه های بتن مسلح

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان

دوره اینترنتی 9 جلسه
9
طراحی فنی ساختمان

طراحی فنی ساختمان

دوره اینترنتی 9 جلسه
11
بارگذاری

بارگذاری

دوره اینترنتی 9 جلسه
11
مدیریت ساخت

مدیریت ساخت

دوره اینترنتی 9 جلسه
11
مکانیک خاک

مکانیک خاک

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
استاتیک

استاتیک

دوره اینترنتی 9 جلسه
11
مقاومت مصالح 2

مقاومت مصالح 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
11
آزمایشگاه مقاومت مصالح 2

آزمایشگاه مقاومت مصالح 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
11