دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زیست شناسی عمومی

زیست شناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مقدمات فناوری آموزشی

مقدمات فناوری آموزشی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آشنائی با نهاد های اجتماعی

آشنائی با نهاد های اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روشهای مددکاری خانواده گروهی

روشهای مددکاری خانواده گروهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
group family help metheds

group family help metheds

دوره اینترنتی 4 جلسه
46
مبانی و اصول تعلیم و تربیت

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

دوره اینترنتی 3 جلسه
33