دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه یونیورسال 2 - MST

کارگاه یونیورسال 2 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
کارگاه سیم پیچی - MST

کارگاه سیم پیچی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آزمایشگاه الکتریسیته صنعتی - MST

آزمایشگاه الکتریسیته صنعتی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
اصول مربیگری ( استاد شمسعلی ) - MST
34
کارگاه ماشین ابزار کاردانی - MST

کارگاه ماشین ابزار کاردانی - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک - MST

کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی - MST
0
آزمایشگاه طراحی رایانه ای ( CAD) -MST
7
آزمایشگاه مدار منطقی -MST

آزمایشگاه مدار منطقی -MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کارگاه عمومی برق - MST

کارگاه عمومی برق - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
کارگاه مولد قدرت - MST

کارگاه مولد قدرت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0