دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
زبان عمومی 992-خانه کارگر

زبان عمومی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
84
روانشناسی کار 992-عمومی

روانشناسی کار 992-عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
37
حسابداری سهامی992 -خانه کارگر

حسابداری سهامی992 -خانه کارگر

دوره اینترنتی 5 جلسه
25
مبانی کنترل کیفیت رشته کاردانی

مبانی کنترل کیفیت رشته کاردانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
6