دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق تجارت2(شرکتهای تجاری)

حقوق تجارت2(شرکتهای تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آیین دادرسی مدنی 1

آیین دادرسی مدنی 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
نگارش قضایی

نگارش قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زبان فارسی عمومی

زبان فارسی عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
نقش سازمانها در تصادفات

نقش سازمانها در تصادفات

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آمارمقدماتی

آمارمقدماتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
بررسی علل تصادف

بررسی علل تصادف

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آشنایی با الگوهای ترافیکی

آشنایی با الگوهای ترافیکی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
تنظیم چراغ راهنمایی

تنظیم چراغ راهنمایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
0