دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حقوق تجارت2(شرکتهای تجاری)

حقوق تجارت2(شرکتهای تجاری)

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آیین دادرسی مدنی 1

آیین دادرسی مدنی 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
نگارش قضایی

نگارش قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
زبان خارجی عمومی

زبان خارجی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
زبان فارسی عمومی

زبان فارسی عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
26
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

دوره اینترنتی 4 جلسه
33
حقوق تجارت 1

حقوق تجارت 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
 حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای عمومی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
 حقوق کار

حقوق کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
 بایسته های حقوق جزای اختصاصی

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
 اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی

دوره اینترنتی 4 جلسه
38
 اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 9 جلسه
40