دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
نقشه خوانی شهری وروستایی

نقشه خوانی شهری وروستایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
اورژآنس امنیتی انتظامی

اورژآنس امنیتی انتظامی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
پدافند غیر عامل در بحران

پدافند غیر عامل در بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آموزش  استفاده از lms

آموزش استفاده از lms

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
هماهنگی وارتباطات دربحران

هماهنگی وارتباطات دربحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مدیریت بحران فرضی

مدیریت بحران فرضی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 4 جلسه
7