دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
اندیشه اسلامی2 دادگستری 17:30

اندیشه اسلامی2 دادگستری 17:30

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 4 جلسه
40
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 4 جلسه
44
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

دوره اینترنتی 4 جلسه
43
متون فقه1

متون فقه1

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
نگارش قضایی

نگارش قضایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای عمومی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
حقوق مدنی3

حقوق مدنی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
حقوق اداری1

حقوق اداری1

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
حقوق جزای عمومی3

حقوق جزای عمومی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
34