دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
55
دروس عمومی992

دروس عمومی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
برنامه سازی شی گرا 992-نرم افزار

برنامه سازی شی گرا 992-نرم افزار

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
سیم کشی و روشنایی برق992

سیم کشی و روشنایی برق992

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
انتقال و توزیع انرژی الکتریکی992
18
فیزیک الکتریسته و مغناطیس992

فیزیک الکتریسته و مغناطیس992

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برق
8
ریاضی کاربردی برق

ریاضی کاربردی برق

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مدارهای الکتریکی992-برق

مدارهای الکتریکی992-برق

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
مدار منطقی992-برق

مدار منطقی992-برق

دوره اینترنتی 4 جلسه
11
الکترونیک صنعتی992-برق خانه کارگر
11