دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ماشینهای کنترل عددی992-خانه

ماشینهای کنترل عددی992-خانه

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
مکانیکی صنعتی خانه کارگر 992

مکانیکی صنعتی خانه کارگر 992

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دوره اینترنتی 4 جلسه
31
ادبیات کودکان و قصه گوئی

ادبیات کودکان و قصه گوئی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
روشهای آموزش دوره پیش دبستانی

روشهای آموزش دوره پیش دبستانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
57
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
کارورزی2

کارورزی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
39