دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت کیفیت و بهره وری12 اسفند

مدیریت کیفیت و بهره وری12 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
آشنائی با نهاد های اجتماعی

آشنائی با نهاد های اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
فارسی گروه یکشنبه

فارسی گروه یکشنبه

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
مبانی و اصول تعلیم و تربیت

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
اندیشه اسلامی 2 چهارشنبه ساعت 18

اندیشه اسلامی 2 چهارشنبه ساعت 18

دوره اینترنتی 3 جلسه
33
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
18